Home Kurdish

كردي PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 19 June 2012 04:44

كومپانياي ساري ماشين

ماشین گه لی هیٌلٌی ده ستهاتی که ره سته سازینی نوٌهاته کانی بینایی

-  هیٌلٌی ده ستهات خوٌبرٌویٌن بلوک گه ل سوٌک بوتونی CLC /NAAC

-  هیٌلٌی ده ستهاتی نیوه خوٌبرٌویٌنی پانل گه لی سوٌکی بوتونی

-  هیٌلٌی ده ستهاتی خوٌبرٌویٌنی بلوک گه ل سوٌک AAC

-  هیٌلٌی ده ستهاتی خوٌبرٌویٌنی سیستم گه ل سه ربانی(سقفی) پلیمری

-  سیستم گه ل گه رٌنده ی بوتونی سوٌک

-  هیٌلٌی ده ستهاتی دیوارگه ل پیٌش سازراو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


هوٌکارگه ل زوٌریٌک ده بنه هوٌی ئوه که پسپوٌرانی کومپانیه کی ئیٌمه بابتی لیٌکولٌیٌنه وه و گه شه پیٌدان له بواری بلوک گه ل بوتونی سوٌک بولوت (NAAC/CLC )بیکه نه فه رمانی کاری خوٌیٌان،ئیٌستا زوٌر شانازی ده کیم که ئه م به ر هه مه بو ده ست به کارانی پیٌشه ی بینا و دروسکراو پیٌشنیار ده که ین.

بوتونی سوٌک (NAAC/CLC ) یه کیٌکه له چه شنه کانی بوتونی سوٌک که له رٌیٌگه ی دروستکردنی که فی هه وا له ناوی بوتون دروست ده بیٌت

له م شیٌوه یٌدا بوتونی سوٌک به بیٌ که لٌک وه ر گرتن له قه زگانی هه لٌم (ئوتوکلاو) و یان کوٌره و له ئاکامدا به بیٌ پیٌویستی به کارهیٌنانی سوته مه نی فوسیل و به کارهیٌنانی وزه ی کاره با (برق) زوٌر که متر له به راورد کردن له گه ل دیکه ی که ره سته کانی سازینی دیوار به ده ست ده که ویٌت

جگه له ئه و په رٌیه تی گرتنه وه له به کار بردنی وزه له پروسه ی ده ستهات ،خه رجی سه رمایه نانه وه ی سه ره تایی هیٌلٌی ده ستهاتی بلــوک گه لی بوتونی سوُک (NAAC/CLC ) بولــــوت له به ر اورد له گه ل دیکه ی که ره سته سازینه کانی به کار براو له دروستکردنی دیوار له ئاستیٌکی زوٌر که م دایٌه

باشیه کان یان سوده کانی به کارهیٌنانی بلوک گه لی بوتونی سوٌک له جیٌبه جیٌ کردنی بینا یان دروسکراو

زیادکردنه وه ی ته مه نی سوٌدمه ندی بینا

که مکردنه وه ی کیٌشی دروسکراوه و خه رجی ئیسکلت ،بنه ره ت کاری و قوناخی پته و کاری بینا

زیاد کردنه وه ی خیٌرایی جیٌبه جیٌ کردنی بینا

پاریٌزراوی زیاتر له هه مبری بوٌمه له رزه و که مکردنه وه ی زیانه کانی ئه م روٌداوه

ئاسانی و خیٌرایی دامه رٌزاندنی که رسته گه لی کاره بایی و هه لٌواسراوه کانی دامه رزاو و که مکردنه وه ی ئه ستووری پیاساوینی پیٌویست بوٌ داپوٌشینی لووله کان

ئاسانی و که مکردنه وه ی خرجی ناسک کاری به هوکاری سوٌلایی رٌوو و شیاویه تی چه سپنه یی زوٌر باشی دیوار له گه ل گه چ و سیمان دا

خراپی زوٌر که می بلوٌک به هوکاری شیاویه تی برٌینی بلوک گه لی بوتونی سوٌک له رٌیٌگه ی برٌیٌنه ری (ئه رٌه)بازرگانیه وه

خوٌرٌاگری زوٌر به رزی دیواره کان له هه مبری ئاگر کوتنه وه

زیادبوونه وه ی خیٌرایی دروستکردنی دیواره کان و دانوه ی خرجی که متر له بابه تی دروستکردنی دیوار و به ر گیری له خرجه کانی لیٌکه وتوه له دریٌژ خایٌاندنی جیٌبه جیٌ کردنی بینا

خوٌرٌاگری زوٌر به رز له هه مبه ری گواستنه وه ی ده نگ به تایبه تی ده نگه لیٌ به فرکانسی خوار یان نزم

که مکردنه وه ی به کار بردنی وزه له بینا و گرتنه وه ی خه رجه کانی گه رمایین و فیٌنکین بینا

که مکردنه وه ی خه رجی سه رمایه نانوه له که رسته گه لی گه رمایین و فیٌنکین

زیادکردنه وه ی ته مه نی دامه زراوه کانی بینا

ئه ندازه ی بلوک گه لی بوتونی سوٌک زوٌر جوٌراوجوٌر دایٌه ،دریٌژایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ئه م بلوکانه ۸۰۰-۶۰۰ میلیمتر و پانایی ۴۰۰-۲۵۰ میلیمتر دایٌه

هه ر ئه ستووری دلٌخواز شیاوی به ده ستهاتن دایٌه

ماشینه گه ل خوٌبرٌویٌن هیٌلٌی دستهاتی بلوک گه ل بوتونی سوٌک

سیستم گه ل دیجیتال به کرده وه ی ئوتوماتیک

یان خوٌبرٌویٌن بوٌ کشان و هه لسه نگاندنی سیمان و پرٌکه ره کان ( ماسه یان ریٌخٍ،پرلیت،

خوله که و بادی،ورمیکولیت ،پامیس و ......)

ریٌک و پیٌک کردنی برٌ یان ئه ندازه ی خه سبون ئاو و ماده کیمیایه کان و زیاد کراوه کانیتر به وردبوونه وه یکی زوٌر باش

بوونی پلان دارژتن و ریٌک و پیٌک کردنی کاتی هه ر قوٌناخی تیٌکلٌاو

سیستم خوٌبرٌویٌن و وردبوونی پیٌخوراننی ماده سه ره تایه کان

نا بوونی تیٌکلٌاوی له کاتی کشان و خه سبوونه وه ی ماده سه ره تایه کان

شیــاویه تی پلان دارژتن و به رتر بـــوونی کاتی خالٌی کردن هه ر یه ک له ماده سه ره تایــیه کان بوٌ نـــاوی‌تیٌکه‌لٌ‌کـه‌

تیٌکه لٌکه ر ته واو خوٌبرٌویٌن له گه ل سییستمی وریابوونی پرٌکه ری قالٌبه کان ریٌک و پیٌک کردنی خه سی و ئه ندازه ی قالٌبه کان

بوونی پلان دارژتن و ریٌک و پیٌک کردنی کاتی هه ر قوٌناخی تیٌکلٌاو

شیاویه تی پلان دارژتن و ریٌک وپیٌک کردنی خیٌرایی تیٌکه لٌ که ر بوٌ قوٌناخه کانی جوٌر به جوٌری تیٌکلٌاو و هه روه ها به ده ست خستنی زوٌرترین چوٌنیه تی له تیٌکه لٌکردنی بوتون و بوتونی سوٌک

سیستمی خوٌ شوٌری تیٌکه لٌکه ر له هه ر تاقم (بچ) و به ده ست خستنی چلوٌنایه تی یه ک جوٌری بلوکه‌کان

دیارده ی جه سه یی یه ک جوٌری سه ر جه م بلوک گه ل ده ستهاتوی هیٌلٌی ده ستهات

بوونی چاودیٌری ،گوٌٍرٌین و توٌمارکردنی له گوٌرٌانه کانی تیٌکلٌاو،برٌینه وه ، باش کردنی به رهه مه ده ستهاته کان و هه ژماره ی دستهات

پیٌوه ندی ئینترنتی له گه ل ناوه ندی خزمه ته گوٌزاری پاش فروٌتن کومپانیایٌ ماشین دوروسکه ره وه ی ساری ماشین و دوزینه وه ی خراپی و لا بردنی ده س به جیٌ گرفته کان
گارانتی یه ک سالٌه ،ده سالٌ بردنه سه ره ویٌ سیستم و خزمه ت گوزاری پاش فروتن به ئامانجی ده ستهاتی دلٌنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


گواستنه وه ی خوُبرٌویٌنی قالٌبه کان له سه ره تای هیٌلٌ هه تا دوای سیستمی پیٌچانه وه

پیٌچانه وه ی خوٌبرٌویٌنی بلوٌکه کان و دانانیان له بانی جیٌگای تایبه ت که پیٌ ده لٌیٌن پالت

برینی CNC و به ده ست خستنی ئه ستووری گه لی دلٌخوازی بلوک

کوٌکردنه وه ،هیٌرٌان ،گواستنه وه ،کشان و هه لسه نگاندن ،به کار هیٌنانی دووباره ی خراوه کانی ده زگای برٌین

شیاویه تی ریٌخستن و دامه زرٌاندن له دو سیستمی جیاوازی ره یلی و قه فه سه یی به رٌه چاو کردنی سنورداریه تی که ش و جیٌگا هه روه ها باشترین مه رجه کانی به ده ست خستنی به رهه

بوونی دوروست کردنی که ف و لیٌک جیابوونه و به که لٌک وه رگرتن له که ف رژیٌنه ر یان هیٌرٌاوه ی ئالومنیوم هه ر وه ها شیاویه تی ریٌک و پیٌک کردنی سه ر جه م له گوٌرٌانه کان به مه به ستی که مترین خرج کردنی ماده کان.

هیٌنده یی که ف رژاو و هیٌرٌاوه ی ئالو منیوم ویه ک ریتم بوٌنی لیٌک جیابوونه وه ی بوتونی سوٌک

Last Updated on Thursday, 14 March 2013 15:35
 
 

Online Poll

How do you evaluate housing construction in this year?
 
Which kind of blocks is more suitable for wall?
 

Online People

We have 1 guest online